• 2103216550

ΦΕΚ για άτομα με αναπηρίες

 • Οι 43 αναπηρίες που δεν χρειάζονται επανεξέταση από ΚΕΠΑ.

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον (ΦΕΚ 2906Β'/18-11-2013 )

 •  Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων αυξημένου κυβισμού - ΚΕΠΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.

"Σε συνέχεια ερωτημάτων τελωνειακών αρχών ....." Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών

 • Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ)

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Οικ. 2/7029/0094 (ΦΕΚ 213 Β'/17-2-2005)

 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3699 (ΦΕΚ 199/2-10-2008)

 

 • Αύξηση των προνοιακών επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία για τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π3α/Φ. 18/Γ.Π.οικ.63731 (ΦΕΚ 931 Β'/21-5-2008)  

 • Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις

 Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π3α/Φ. 18/Γ.Π.οικ.63731 (ΦΕΚ 931 Β'/21-5-2008)

 • Αύξηση ημερήσιου νοσήλειου-τροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των ατόμων με αναπηρία (θεραπείες)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/ Αριθ. Πρωτ. Φ.40/2/6-4-2005/ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 • Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις

 Νόμος υπ'αριθ. 3106/10-2-2003 (ΦΕΚ 30 Α'/2003)  

 • Χορήγηση αδειών περιπτέρων σε άτομα με αναπηρία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 37 (ΦΕΚ 54/1-4-2009)

 • Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Νόμος υπ'αριθ. 3232/12-2-2004 (ΦΕΚ 48 Α'/2004) 

 • Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

 

 

 • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Αριθ. Φ. 151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272 Β’/1-3-2007)

 • ΦΕΚ για εκπτώσεις σε ΑμεΑ για τηλέφωνο/διαδίκτυο
Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι 'Ατομα με Αναπηρίες, απόσπασμα του ΦΕΚ (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008)-αριθμ. οικ. 44867/1637.
 • Κατ’οίκον ιατρική εξέταση ασθενών από Υγειονομικές Επιτροπές

 Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθ. 1035166/400/Α0012 ΠΟΛ 1087/9-3-1999 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 198/26-3-1993, τεύχος Β) ορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατ’οίκον εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, ασθενών που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα.

  Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, οι Επιτροπές καλούνται στις περιπτώσεις που ο ασθενής δεν μπορεί να προσέλθει ενώπιόν τους, να αποστείλουν ένα μέλος τους (ιατρό) για να εξακριβώσει το λόγο εξαιτίας του οποίου δεν μπορεί να προσέλθει ενώπιον αυτής. Ταυτόχρονα ο ιατρός που προσέρχεται στο σπίτι του ασθενούς, μπορεί να προχωρήσεις στην εξέτασή τους και να υποβάλλει τη γνωμάτευσή του στην Υγειονομική Επιτροπή, η οποία, συνεκτιμώντας τη γνωμάτευση αυτή, αποφαίνεται οριστικά σχετικά με την αναπηρία του ή για την ανάγκη νέας εξέτασης αυτού.

 • Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης για λόγους υγείας (Προσωρινή ή μόνιμη).

 

Θεσμικό πλαίσιο: ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄ ).
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ορισμένες κατηγορίες στρατευσίμων και οπλιτών.
Δικαιούχοι:
- Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας.
- Ο χήρος πατέρας ενός, τουλάχιστον, ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, εφόσον επιθυμεί.
- Ο πατέρας ενός, τουλάχιστον, ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου, ο οποίος έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία, εφόσον επιθυμεί.
- Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος γιος γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα, τουλάχιστον, άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή, εφόσον επιθυμεί. Δικαιολογητικά:
-Ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υγείας.
- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους επικαλούνται την ιδιότητα αδελφού, γονέα ή τέκνου, που είναι ανίκανος για εργασία.

Αρμόδια Υπηρεσία:
- Αρμόδιες για την χρήση ακαταλληλότητας για λόγους υγείας είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Αρμόδια για την κρίση της ανικανότητας ή μη για κάθε εργασία, όσων επικαλούνται ανικανότητα για εργασία, είναι η πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών του Στρατού Ξηράς. Ειδικά, για τους διαμένοντες στο νομό Αττικής, αρμόδια είναι η Επιτροπή Απαλλαγών Αθηνών (ΕΑΑ) ή η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή η Ανωτάτη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), εφόσον ο αιτών τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης ανήκει στο Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία αντίστοιχα.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτου

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:1) Ν.490/1976, 2) Άρθρο 16 του Ν.1798/88, 3) Άρθρο 23 του Ν.1882/90, 4) Άρθρο Γ4α/Φ15/1078/20-6-90 ΚΥΑ, 5) Αρ.34 Ν.1731/87.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΄Η ΠΑΡΟΧΗΣ:
Η απαλλαγή ισχύει εφ΄ όρου ζωής του αναπήρου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι: Ανάπηροι Έλληνες πολίτες ηλικίας από 4 μέχρι 70 ετών και να παρουσιάζουν μία από τις παρακάτω παθήσεις:
- Πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή
- σοβαρή κινητική αναπηρία:
- του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%,
- του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από τα οποία το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο,
- Ολική τύφλωση και στα δύο μάτια με ποσοστό αναπηρίας 100
- Νοητική καθυστέρηση, με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
- Αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοηθείας.
- Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία.
- Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Β. - Ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί και οπλίτες.
- Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, αξιωματικοί και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και εντεταλμένοι στη δίωξη του λαθρεμπορίου υπάλληλοι της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Γ. Πολίτες που κατέστησαν Ανάπηροι κατά το από 21/4/67 ως 23/7/74 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσεως τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.

Δ. Ανάπηροι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

Ε. Ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του ενδιαφερομένου.
Θετική γνωμάτευση της ΑΣΥΕ (Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή).
α) Θετική Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας του τόπου μονίμου κατοικίας του αναφερομένου.
β) Έγγραφο αρμόδιας Δικαστικής ή Αστυνομικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνέπεια της δράσεως των κατά του δικτατορικού καθεστώτος κατέστησαν ανάπηρα από την αιτία αυτή.
Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.
Θετική γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
Η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.
Η απαλλαγή χορηγείται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε.
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.
Η ανταλλαγή χορηγείται από τη Δημοσ. Οικον. Υπηρεσία (ΔΟΥ) ύστερα από την προσκόμιση:
α) Της θετικής γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Ε.
β) Της απόφασης ατελούς εισαγωγής του αρμόδιου Τελωνείου.
Όπως ανωτέρω
Όπως ανωτέρω

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Το παραλαμβανόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατ.
Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ. εκατ.
Επίσης οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορεί να παραλαμβάνουν ΕΙΧ αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2000 μισ. εκατ.
Το παραλαμβανόμενο ΕΙΧ αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβ.εκατο.
Κατ΄ εξαίρεση για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100% τα ΕΙΧ αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1650 κυβ.εκατ.
Επίσης στις ειδικές περιπτώσεις που η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν μεγαλύτερο χώρο των 1650 κυβ. εκατ. Κατά τη γνώμη της Α.Σ.Υ.Ε. εισαγόμενα αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό μέχρι 2000 κυβ.εκατ.
Ισχύουν τα ίδια με τους στρατιωτικούς αναπήρους.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ειδικές άδειες υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ & ΟΤΑ που είναι

 Άτομα με Αναπηρία.

 

Θεσμικό πλαίσιο: Άρθρο 50 παρ. 2, 3 και 4 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ26Α΄9/2/07 )


- Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο, επιπλέον της κανονικής αδείας τους. Τα ανωτέρω νοσήματα καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. - Υπάλληλοι που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down δικαιούνται την ανωτέρω άδεια των 22 εργάσιμων ημερών.
- Υπάλληλοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω δικαιούνται από την υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών, επιπλέον της κανονικής αδείας τους.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Μειωμένο ωράριο εργασίας υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που είναι Άτομα με Αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία.

 

Θεσμικό πλαίσιο:


Ν.2527/1997 άρθρο 16 παρ.4 και 5(ΦΕΚ 806Α ) ΠΔ/193/1998 άρθρο 5 (ΦΕΚ 84Α), Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26Α΄9/2/07 ), άρθρο 53 παρ.2.
- Οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργα-σίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές, εφόσον η αναπηρία των παιδιών είναι άνω του 67% και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.


- Οι τυφλοί ή παραπληγικοί - τετραπληγικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, δι-καιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα με αποδοχές.
- Οι τυφλοί τηλεφωνητές του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά δύο (2) ώρες την ημέρα, με αποδοχές.
- Υπάλληλοι - γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο για τέκνα από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών που δικαιούνται το λαμβάνουν προσαυξημένο κατά έξι (6) μήνες ή αν δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου, και χρησιμοποιούν την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τότε η άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές που δικαιούνται προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.

Αν η σύζυγος του υπαλλήλου που έχει αναπηρία 67%, δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των ανωτέρω διευκολύνσεων, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ότι η σύζυγος είναι ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)

 

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)».

Ελληνική Δημοκρατία - Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών - Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών & Παραγωγικότητας - Τμήμα Συνθηκών Εργασίας & Παραγωγικότητας

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργεία-Δ/νσεις Διοικητικού
2. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων – Δ/νσεις Διοικητικού
3. Περιφέρεις – Δ/νσεις Διοίκησης
4. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
5. Noμαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Δ/νσεις Διοικητικού
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών
2. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμΕΑ)

ΘΕΜΑ: «Επέκταση μειωμένου ωραρίου εργασίας σε υπαλλήλους του Δημόσιου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία (παρ. 8, άρθρου 30 του Ν. 3731/2008)»

Σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 30 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» επέρχονται οι εξής αλλαγές στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α) όσον αφορά τη χρήση μειωμένου ωραρίου από υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν παιδιά με αναπηρία:

α) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε όλους τους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67 % και άνω.

β) Επεκτείνεται το μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα στους τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που είναι νεφροπαθείς τελικού σταδίου.

γ) Καθορίζεται ως ποσοστό αναπηρίας (πνευματικής, ψυχικής ή σωματικής) των παιδιών των τακτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., το 67% και άνω αντί του προβλεπόμενου μέχρι σήμερα ορίου άνω του 67%, προκειμένου οι υπάλληλοι αυτοί να έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία ώρα την ημέρα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύουν και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών
5. Διεύθυνση Διοικητικού

Πληροφορίες: Θ. Γκόλφη
Τηλέφωνο: 213-1313130
Fax: 213-1313175
e-mail:
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2009
Α.Π.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3./3569

 

 • Απαλλαγή από την καταβολή τελών διοδίων

 

Επέκταση της απαλλαγής από την καταβολή τελών διοδίων, επιβατικών αυτοκινήτων των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών και στις υπόλοιπες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία που έχουν αναπηρικό αυτοκίνητο.


Σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ. Δ16γ/114/13/127/Γ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιείται προηγούμενη απόφαση, και επεκτείνει την απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων, που προβλέπεται για ορισμένες κατηγορίες οχημάτων στην παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1647/1986, και στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτά. Η απόφαση αυτή αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 • Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής.

 

1. Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στους, κατά την 22α Ιανουαρίου 2009, πάσης φύσεως συνταξιούχους στους οποίους καταβάλλεται Ε.Κ.Α.Σ., στους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., στα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που λαμβάνουν διατροφικό επίδομα, καθώς και στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), έμμεσα ασφαλισμένα ή ανασφάλιστα, εφόσον λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα της με αριθ. 63731/22.5.2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 931/21.572008) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), καθώς και στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους, το ύψος της οποίας καθορίζεται ως εξής:

 

α) Διακόσια ευρώ (200 €) για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς Αρκαδίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής.

 

β) Εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Λακωνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Πρεβέζης, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

 

γ) Εκατό ευρώ (100 €) για τους δικαιούχους που κατοικούν στους νομούς Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κεφαλληνίας, Κυκλάδων, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Σάμου, Χανίων και Χίου.

 

2. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, είναι αφορολόγητη και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., του
πολυτεκνικού επιδόματος και οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού
χαρακτήρα.

 

3. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους συνταξιούχους μέσω των
ασφαλιστικών φορέων από τους οποίους χορηγείται η κύρια σύνταξη, στα
ανωτέρω άτομα με νεφρική ανεπάρκεια και στα άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ) μέσω της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και, προκειμένου για
άνεργους, μέσω του Ο.Α.Ε.Δ. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει την εν λόγω
ενίσχυση από μία και μόνο πηγή.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να ρυθμίζονται
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου βαρύνει τις πιστώσεις του
κρατικού προϋπολογισμού που προορίζονται για χρηματοδοτήσεις ή
επιχορηγήσεις του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής (ν.3631/2008 ΦΕΚ
Α6).


Εκτύπωση