• 2103216550
Ζητείται Ψυχολόγος για τον ρόλο Επιστημονικά Υπευθύνου/ης στο Κ.Η ΣΕΙΡΙΟΣ

Ζητείται Ψυχολόγος για τον ρόλο Επιστημονικά Υπευθύνου/ης στο Κ.Η ΣΕΙΡΙΟΣ

Η ΕΕΠΑΑ αναζητεί  Ψυχολόγο  με προϋπηρεσία για τον ρόλο του/της Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης ώστε να προστεθεί στην ομάδα προσωπικού του Κέντρου Ημέρας ΣΕΙΡΙΟΣ που λειτουργεί στον Γέρακα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα:

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος πρέπει να διαθέτει τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας του Ψυχολόγου και να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεύθυνση Μονάδων Ψυχικής Υγείας ή Μονάδων και Προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελματικής επανένταξης, ή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία πέντε (5) ετών σε ανάλογες Μονάδες (Σύμφωνα με την απόφαση Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 του υπουργείου Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018, Γ3β/Γ.Π.οικ.47525/2018, Γ3α,β/Γ.Π.οικ.10858/19.02.2021, Γ3α,β/Γ.Π.οικ.66299/22-10-2021, Γ3β/Γ.Π.οικ.21467/13.04.2022 και την Γ3β/Γ.Π.οικ. 38393/30.06.2022 ).

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αυτισμό.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Μοναστηράκι ή στο e-mail  με κοινοποίηση και στο .

 

  

 

4/11/2022 - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

EEPAA ONLY WEB

 

Διαδικασία Ανάδειξης Συνέδρων για το 20ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ την Παρασκευή 4/11 στα Κεντρικά της ΕΕΠΑΑ

 

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρες 12:00 έως 18:00 η ΕΕΠΑΑ θα πραγματοποιήσει Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Συνέδρων για το 20ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (11 & 12 Μαρτίου 2023) , στην αίθουσα ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (Αθηνάς 2 – Μοναστηράκι, 2ος όροφος).

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 73/06.06.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

espa

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 73/06.06.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια με αγορά Οχήματος-λεωφορείου 17+1 θέσεων για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στο πλαίσιο του υποέργου 4, της πράξης με τίτλο «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650.

 ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ζητείται Προσωπικό για Στελέχωση Οικοτροφείου στην Αθήνα

 

 

Logo BLUE English

 

Ζητείται προσωπικό για την στελέχωση ενός Οικοτροφείου στην Αθήνα, για Άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.

 • Ψυχολόγοι για μερική απασχόληση
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί για μερική απασχόληση
 • Εργοθεραπυτές για μερική απασχόληση
 • Λογοθεραπευτές για μερική απασχόληση
 • Νοσηλευτές  πλήρους απασχόλησης
 • Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων πλήρους απασχόλησης
 • Διοικητικός Υπάλληλος  πλήρoυς απασχόλησης

Αποστολή Βιογραφικών στο  

Απόφαση Προσωρινού Αναδόχου Διαγωνισμού

 

espa

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 73/06.06.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια με αγορά Οχήματος-λεωφορείου 17+1 θέσεων για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στο πλαίσιο του υποέργου 4, της πράξης με τίτλο «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ .pdf

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων σε ΚΔΗΦ - ΚΠΕ

 

 kpe

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και τα σχετικά δικαιολογητικά:

. Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ωφελούμενου σε ΚΔΗΦ

Υπεύθυνη Δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου στο 2105771502

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών

 

 

espa

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(του άρθρου 117 Ν.4412/2016)

για την ««Προμήθεια με αγορά ενός Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (51.612,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια Οχήματος», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

 

 

                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή:           Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού :           ««Προμήθεια με αγορά ενός Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

CPV :                                                       34114400-3

Συνολικός Προϋπολογισμός:        Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (51.612,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης :                  Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης :                                         Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

 

Καταληκτική Ημερομηνία             

και Ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 14:00 μμ

 

Τόπος Διενέργειας :                          Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας:               Δευτέρα 11/07/2022, και ώρα 12.00 μμ

Ισχύς προσφορών :                           Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης :                        Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης :        73/06-06-2022

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ__ΤΕΥΔ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV__ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V__ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.docx

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών

 

espa.png

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως ακολούθως:

 • μια θέση (1) Παιδοψυχιάτρου (με σύμβαση έργου)
 • μια θέση (1) ιατρού Παθολόγου (με σύμβαση έργου)
 • μια θέση (1) συμβούλου επόπτη ειδικότητας Ψυχολόγου ή Ειδικής Αγωγής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη & Υπογεγραμμένη η Αίτηση Προσωπικού (δείτε την & κατεβάστε την ΕΔΩ)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στο email   μέχρι την πλήρωση των θέσεων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ