• 2103216550

Ενημέρωση για τις συνδικαλιστικές άδειες που παρέχονται στα αιρετά μέλη των Διοικήσεων των Σωματείων

Οι διευκολύνσεις αυτές παρέχονται κλιμακούμενες, ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους της Διοίκησης (Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας κλπ) και το επίπεδο που ανήκει ο Φορέας, (πρωτοβάθμιος, δευτεροβάθμιος ή τριτοβάθμιος) και έχουν ως εξής:

-         Στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους

-         Στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ 15 εργάσιμες ημέρες το χρόνο με αποδοχές

-         Στους Προέδρους των Εθνικών ή Περιφερειακών Ομοσπονδιών και Πανελλήνιων Συλλόγων ή Συνδέσμων που είναι μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ 10 εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα με αποδοχές. Στον Αντιπρόεδρο, στο Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία των ανωτέρω Φορέων 5 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές

-         Στα υπόλοιπα μέλη των Διοικήσεων, Γενικών Συμβουλίων και Ελεγκτικών Επιτροπών των άνω Φορέων 10 εργάσιμες ημέρες το χρόνο με αποδοχές

-         Στους Προέδρους των Νομαρχιακών Σωματείων των Ατόμων με Αναπηρία που τα μέλη τους είναι αποδεδειγμένα άνω των 500, 5 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές και για τα Σωματεία που τα μέλη τους είναι λιγότερα από 500, 3 εργάσιμες ημέρες το μήνα με αποδοχές.

Οι ανωτέρω διευκολύνσεις ισχύουν μετά την κοινοποίηση προς τον εργοδότη των ακολούθων εγγράφων:

1.      Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής

2.      Πρακτικό Συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου

3.      Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών.

 

 


Εκτύπωση