• 2103216550

Πρόσκληση Εκδήλωσης ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo_espa.png

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού των χώρων του Οικοτροφείου "ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ" της ΕΕΠΑΑ, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, διάρκειας επ΄τα (7) μηνών, συνολικού ποσού 23.709,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ελισάβετ Στέφου στα τηλ.: 2103216550-549, email: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, απο τις 09:00 - 17:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 8/12/2022 και ώρα 15:00.

Πατήστε στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για αναλυτικές πληροφορίες και διεκρινήσεις.

Άλλα απαραίτητα συνημμένα :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.docx

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


Εκτύπωση