• 2103216550

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

20/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (1.240,00 €) .

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση Επιγραφών του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατασκευή δύο πινακίδων από πλεξιγκλάς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Το υλικό κατασκευής θα είναι από πλεξιγκλάς
  2. Η εσωτερική πινακίδα θα έχει διαστάσεις 70x50 cm
  3. Η εξωτερική πινακίδα θα έχει διαστάσεις 100 Χ 70 cm
  4. Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε τέσσερις ροζέτες χρώματος χρυσού.

Στις πινακίδες θα περιλαμβάνονται το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας όσον αφορά τα σήματα και 50% τα στοιχεία του έργου.

Επιπλέον:

  1. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
  2. Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
  3. Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης «Δείγμα Επιγραφής/Πινακίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», το περιεχόμενο των πινακίδων θα έχει τα εξής στοιχεία του ευρωπαϊκού έργου:

1.   Στη θέση «Φορέας Υλοποίησης», θα μπει η εξής περιγραφή: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

2.   Στη θέση περιγραφής έργου θα μπει: Λειτουργία Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.

3.   Στη θέση Στόχος θα μπει: «Στόχος: Η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών».

4.   Στη θέση Ευρωπαϊκό Ταμείο, θα μπει: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

5.   Στο θέση που αναφέρεται το ποσό του προϋπολογισμού θα μπει :1.136.500,00 €

Άρθρο 2.ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό δίκαιο.
  2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο υποχρεούται να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία από τον COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή του έργου «Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση των Επιγραφών στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης», σε ποσοστό 100%.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/08/2021 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf


Εκτύπωση