• 2103216550

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ


espa.png

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022

 

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 • Δύο θέσεις (2) Ψυχολόγων
 • μία θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού
 • μία θέση (1) Εργοθεραπευτή
 • μία θέση (1) Βοηθού Εργοθεραπευτή
 • δύο θέσεις (2) Λογοθεραπευτών
 • μία θέση (1) Γενικών Καθηκόντων*
 • μια θέση (1) Διοικητικού Προσωπικού
 • μία θέση (1) Βοηθού Νοσηλευτή

*Φροντιστής, Τραπεζοκόμος, Βοηθητικό Προσωπικό

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας, σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΕΕΠΑΑ, Αθηνάς 2, Μοναστηράκι ή στο e-mail .

 

  ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.pdf

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

logo espa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(άρθρο
328, παρ.1,2 &3 του Ν.4412/16)

για την «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (16.733,85 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                  

Αντικείμενο Διαγωνισμού

«Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (16.733,85 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαδικασία Ανάθεσης

Διαγωνισμός με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης (άρθρο 328, παρ.1,2 &3 του Ν.4412/16)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00

Τόπος Διενέργειας

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2Ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Πέντε μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

16/18-02-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προσωπικού - ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

 

 logo espa

 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

 

  

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει την  πλήρωση των ακόλουθων θέσεων προσωπικού, σύμφωνα με τα ανωτέρω:

 

 

- Με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης

 • μια θέση (1) Ψυχολόγου
 • μια θέση (1) Κοινωνικού Λειτουργού
 • δύο θέσεις (2) Νοσηλευτών

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη & Υπογεγραμμένη η Αίτηση Προσωπικού (δείτε την & κατεβάστε την ΕΔΩ )
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν
 7. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού COVID-19

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η     παρούσα     πρόσκληση     θα     βρίσκεται     αναρτημένη     στην     ιστοσελίδα:

http://www.autismgreece.gr/, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στο email έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

logo espa

20/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ/ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (1.240,00 €) .

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση Επιγραφών του Οικοτροφείου «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την κατασκευή δύο πινακίδων από πλεξιγκλάς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Το υλικό κατασκευής θα είναι από πλεξιγκλάς
 2. Η εσωτερική πινακίδα θα έχει διαστάσεις 70x50 cm
 3. Η εξωτερική πινακίδα θα έχει διαστάσεις 100 Χ 70 cm
 4. Οι πινακίδες θα στηρίζονται σε τέσσερις ροζέτες χρώματος χρυσού.

Στις πινακίδες θα περιλαμβάνονται το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας όσον αφορά τα σήματα και 50% τα στοιχεία του έργου.

Επιπλέον:

 1. Το έμβλημα της Ένωσης μαζί με την αναφορά στην Ένωση και την αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
 2. Το σήμα του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα γραφιστικά πρότυπα (σύμφωνα με το Επικοινωνιακό Οδηγό, ενότητα «Βοηθητικό υλικό» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
 3. Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα βρίσκονται στο ίδιο ύψος.

Σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης «Δείγμα Επιγραφής/Πινακίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», το περιεχόμενο των πινακίδων θα έχει τα εξής στοιχεία του ευρωπαϊκού έργου:

1.   Στη θέση «Φορέας Υλοποίησης», θα μπει η εξής περιγραφή: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

2.   Στη θέση περιγραφής έργου θα μπει: Λειτουργία Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.

3.   Στη θέση Στόχος θα μπει: «Στόχος: Η βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών».

4.   Στη θέση Ευρωπαϊκό Ταμείο, θα μπει: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

5.   Στο θέση που αναφέρεται το ποσό του προϋπολογισμού θα μπει :1.136.500,00 €

Άρθρο 2.ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Υγιεινής που προβλέπονται από το ισχύον εθνικό δίκαιο.
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο υποχρεούται να τηρεί τα μέτρα ασφάλειας για την προστασία από τον COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 3. ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή του έργου «Προμήθεια, Μεταφορά και Τοποθέτηση των Επιγραφών στο Οικοτροφείο «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α., στην Πυλαία Θεσσαλονίκης», σε ποσοστό 100%.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελισσάβετ Στέφου στα τηλ.: 210 3216550, fax: 210 3216549, e-mail: , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00-13:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31/08/2021 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ_ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.pdf

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

logo espa29/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

δείτε τον πίνακα εδώ

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

logo espa

26/07/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

Οριστικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων

δείτε τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

 

logo espa23/07/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

δείτε τον προσωρινό πίνακα εδώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ

 

 

image_2021-12-16_100437.png

 

22/07/2021

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων

δείτε τον πίνακα  εδώ