• 2103216550

Απόφαση Προσωρινού Αναδόχου Διαγωνισμού

 

espa

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 73/06.06.2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια με αγορά Οχήματος-λεωφορείου 17+1 θέσεων για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στο πλαίσιο του υποέργου 4, της πράξης με τίτλο «Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ .pdf

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελουμένων σε ΚΔΗΦ - ΚΠΕ

 

 kpe

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πρόσκληση και τα σχετικά δικαιολογητικά:

. Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ωφελούμενου σε ΚΔΗΦ

Υπεύθυνη Δήλωση

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Παιδιού & Εφήβου στο 2105771502

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών

 

 

espa

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(του άρθρου 117 Ν.4412/2016)

για την ««Προμήθεια με αγορά ενός Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (51.612,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια Οχήματος», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

 

 

                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή:           Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού :           ««Προμήθεια με αγορά ενός Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

CPV :                                                       34114400-3

Συνολικός Προϋπολογισμός:        Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (51.612,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης :                  Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης :                                         Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

 

Καταληκτική Ημερομηνία             

και Ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 14:00 μμ

 

Τόπος Διενέργειας :                          Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας:               Δευτέρα 11/07/2022, και ώρα 12.00 μμ

Ισχύς προσφορών :                           Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης :                        Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης :        73/06-06-2022

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ__ΤΕΥΔ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV__ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V__ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.docx

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών

 

espa.png

«ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» και για την λειτουργία του Οικοτροφείου για δέκα πέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ της ΕΕΠΑΑ , προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως ακολούθως:

 • μια θέση (1) Παιδοψυχιάτρου (με σύμβαση έργου)
 • μια θέση (1) ιατρού Παθολόγου (με σύμβαση έργου)
 • μια θέση (1) συμβούλου επόπτη ειδικότητας Ψυχολόγου ή Ειδικής Αγωγής

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη & Υπογεγραμμένη η Αίτηση Προσωπικού (δείτε την & κατεβάστε την ΕΔΩ)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο Σπουδών
 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Λοιπά στοιχεία σύμφωνα με την αίτηση εφόσον υπάρχουν

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), ενώ για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις.

Θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον Φορέα μας στο email   μέχρι την πλήρωση των θέσεων.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Α.Α. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ

Κέντρο Ημέρας ΣΕΙΡΙΟΣ - Προκήρυξη Πρόσληψης

Η ΕΕΠΑΑ αναζητεί 3 επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας για να προστεθούν στην ομάδα προσωπικού του Κέντρου Ημέρας ΣΕΙΡΙΟΣ που λειτουργεί στον Γέρακα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα:

*Ψυχολόγος για πλήρη εργασία με προϋπηρεσία 

*Λογοθεραπευτής/τρια με εμπειρία στην εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας PECS

*Γυμναστής/τρια με προϋπηρεσία 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο .

 

 

Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου grow4autism

 

 

grow4autism

1st Kickoff grow4autism

 

 

Εναρκτήρια εκδήλωση του έργου grow4autism

Δικτύωση - Συνεργασία - Ενδυνάμωση - Βιωσιμότητα

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ), σας προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του έργου: grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 09:30 π.μ. Σκοπός του έργου grow4autism, είναι η δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας φορέων της κοινωνίας των πολιτών στο πεδίο του αυτισμού, όπως σύλλογοι ατόμων με αυτισμό, γονέων / φροντιστών ατόμων με αυτισμό και μη κερδοσκοπικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και τις οικογένειες τους. H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Google Meet. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα. Θα ακολουθήσει νέο email με στοιχεία για τον τρόπο σύνδεσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Πληροφορίες για το Έργο

Το έργο grow4autism: Δικτύωση – Συνεργασία – Ενδυνάμωση – Βιωσιμότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου (ΚΠΕ) και εταίρο την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ). Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Μάθετε περισσότερα για το Active Citizens Fund

 

UOMSIR

logo

kpechios.org                                                 autismgreece.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

 

espa

 

 

11/03/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

της πράξης με τίτλο : ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

 

Προσωρινός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων υπαλλήλων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΠΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.Α.

 

 

Αγαπητοί Γονείς, Κηδεμόνες και Φίλοι των Αυτιστικών Ατόμων.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρίας μας, και ύστερα από απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του υπ’ αριθμ. 20, στις 1 Νοεμβρίου 2021 σας προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Π.Α.Α. που θα γίνει στις 6 Μαρτίου 2022 από ώρα 10:00 μ.μ. ως 14:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, οδός Ακαδημίας 50 (ισόγειο αριστερά), στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης». Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις                          13 Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.

 

Ημερήσια Διάταξη:

 1. Λογοδοσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα των ετών 2020-2021.
 2. Οικονομικός Απολογισμός του Ταμία. (2020-2021).
 3. Έκθεση του Διαχειριστικού Ελέγχου, που πραγματοποίησε η Εξελεγκτική Επιτροπή. (2020-2021)
 4. Έκθεση Ορκωτού Λογιστή για την περίοδο 2020-2021.
 5. Έγκριση του Απολογισμού Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και της Ταμειακής Διαχείρισης.
 7. Απόδοση ή απαλλαγή ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου. (2020-2021).
 8. Έκθεση συζήτηση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το έτος 2022.
 9. Προτάσεις, συζήτηση, για τη μελλοντική δράση της Εταιρίας.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Φεβρουαρίου 1996, που υιοθετήθηκε και από τη Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου του 1997 και ενσωματώθηκε στο αναθεωρημένο Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση μπορεί να εκπροσωπεί ένας γονιός τον άλλο, με γραπτή εξουσιοδότηση, με την οποία ο εξουσιοδοτούμενος γονιός δύναται να εγκρίνει ή να απορρίπτει την έκθεση του ΔΣ για τα πεπραγμένα του 2020-2021 και να υποβάλλει ενδεχομένως και προτάσεις για θέματα που αναφέρονται στην έκθεση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη, που είναι οικονομικά ενήμερα πριν από την έναρξη της.

Οι Πρόεδροι των Παραρτημάτων/Υποκαταστημάτων παρακαλούνται να προετοιμάσουν τον δικό τους απολογισμό της δράσης τους και τους στόχους τους για το 2022, προσωπικά ή αποστέλλοντας σχετικά έγγραφα, για την ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζεται πως είναι απαραίτητη η ύπαρξη απαρτίας καθώς και η έγκαιρη προσέλευση των μελών μας, ώστε να υπάρχει χρόνος για συζήτηση και το ΔΣ να μπορέσει να συνεχίσει την δράση του, υλοποιώντας τις προτάσεις και εντολές που θα προκύψουν από την Γενική Συνέλευση.

Κατά την συνεδρίαση και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν, θα προσέρχονται μέλη εμβολιασμένα ή με βεβαίωση Rapid Test 24ωρου, εκτός εάν ληφθούν μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επικαιροποιημένα νέα μέτρα.

Θα πραγματοποιείται σχετικός έλεγχος κατά την είσοδο των μελών στον χώρο και θα καταλαμβάνουν θέση στο Αμφιθέατρο σύμφωνα με την σχετική σήμανση. Άπαντες θα φέρουν μάσκα προστασίας KN95 ή FFP2 και θα τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. Απολυμαντικά θα βρίσκονται στο χώρο με μέριμνα της Εταιρίας.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

*H πρόσκληση έχει αποσταλεί στα μέλη της ΕΕΠΑΑ και ταχυδρομικώς.