• 2103216550
Κέντρο Παιδιού & Εφήβου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων σε ΚΔΗΦ

Κέντρο Παιδιού & Εφήβου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενων σε ΚΔΗΦ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κέντρο Ημέρας Εφήβων με Αυτισμό στη Δυτική Αττική ''Στην Αυλή του Κόσμου''», με κωδικό MIS 5002623.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Δ.Α.Φ.) μεσαίας & χαμηλής λειτουργικότητας 15 έως 22 ετών (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους ως Ωφελούμενοι στην Πράξη.

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

λογκο εσπα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού του Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045650.

 

Απόφαση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  

logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκαπέντε (15) θέσεων ωφελούμενων στο Οικοτροφείο για ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.», στην περιοχή Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

 

ΑΙΤΗΣΗ_ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ_ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ_ΑΡΙΑΔΝΗ_ΙΙ.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 206/23-10-2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ», της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Β΄ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ Β΄ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»

(αρ.πρωτ. διακήρυξης 206/23-10-2020)

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», παρατείνεται λόγω τροποποίησης όρων της προκήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 14:00

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»

(αρ.πρωτ. διακήρυξης 206/23-10-2020)

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», παρατείνεται λόγω μη επαρκών προσφορών οικονομικών φορέων.

Νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, ώρα 14:00

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

 

 Σχετικό έγγραφο : Παράταση_Υποβολής_Προσφορών.pdf

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (44.758,06 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξοπλισμός Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                  

Αντικείμενο Διαγωνισμού

«Προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»  

CPV

39100000-3   Έπιπλα (γραφείων, δωματίων, τραπεζαρίας, σαλονιού)

30200000-1   Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

30122000-0   Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου

39700000-9   Οικιακές συσκευές (ψυγείο, καταψύκτης, εστίες κουζίνας, φούρνος κλπ)

39220000-0   Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας

39500000-7   Υφαντουργικά είδη

31527000-6   Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός

31524120-2   Φωτιστικά οροφής

37416000-7   Εξοπλισμός αναψυχής

37520000-9   Παιδικά παιχνίδια

42716120-5   Πλυντήρια ρούχων

42718200-4   Πρέσες σιδερώματος

42718100-3   Μηχανήματα σιδερώματος

32320000-2   Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός

35125300-2   Κάμερες ασφαλείας

37535200-9   Εξοπλισμός παιδικής χαράς

32543000-1   Τηλεφωνικό κέντρο

 

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (44.758,06 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Τόπος Διενέργειας

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2Ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Σαράντα πέντε (45) μέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

206/23-10-2020

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΣΤΟΝ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.docx

ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΤΕΥΔ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V_ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Πατήστε πάνω στους ακόλουθους συνδέσμους για να κατεβάσετε την  Υπεύθυνη_Δήλωση.doc & Αίτηση_Ωφελούμενου.docπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβουπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβουπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβουπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβουπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβουπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ωφελούμενους ΚΔΗΦ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου