Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών

 

 

espa

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

(του άρθρου 117 Ν.4412/2016)

για την ««Προμήθεια με αγορά ενός Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (51.612,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια Οχήματος», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

 

 

                                                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αναθέτουσα Αρχή:           Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού :           ««Προμήθεια με αγορά ενός Λεωφορείου 17+1 θέσεων, που θα εξυπηρετεί δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»

CPV :                                                       34114400-3

Συνολικός Προϋπολογισμός:        Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις πενήντα μίας χιλιάδων, εξακοσίων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτών (51.612,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης :                  Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης :                                         Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

 

Καταληκτική Ημερομηνία             

και Ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 08/07/2022 και ώρα 14:00 μμ

 

Τόπος Διενέργειας :                          Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας:               Δευτέρα 11/07/2022, και ώρα 12.00 μμ

Ισχύς προσφορών :                           Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης :                        Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης :        73/06-06-2022

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ__ΤΕΥΔ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙV__ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V__ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.docx