• 2103216550
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ: ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
(του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

για την «Προμήθεια εξοπλισμού οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και των Παραρτημάτων της, συνολικής δαπάνης σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (44.758,06 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εξοπλισμός Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»», της Πράξης ««Οικοτροφείο για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.» με Κωδικό ΟΠΣ 5045650, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020 » του ΕΣΠΑ, ΑΞ09Β-«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας»

Αναθέτουσα Αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.)

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα

Τηλ: 210-3216550, fax.: 210-3216549

e-mail.: ,

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.autismgreece.gr                  

Αντικείμενο Διαγωνισμού

«Προμήθεια εξοπλισμού Οικοτροφείου για δεκαπέντε (15) ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα «ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ» της Ε.Ε.Π.Α.Α.»»  

CPV

39100000-3   Έπιπλα (γραφείων, δωματίων, τραπεζαρίας, σαλονιού)

30200000-1   Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

30122000-0   Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου

39700000-9   Οικιακές συσκευές (ψυγείο, καταψύκτης, εστίες κουζίνας, φούρνος κλπ)

39220000-0   Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας

39500000-7   Υφαντουργικά είδη

31527000-6   Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός

31524120-2   Φωτιστικά οροφής

37416000-7   Εξοπλισμός αναψυχής

37520000-9   Παιδικά παιχνίδια

42716120-5   Πλυντήρια ρούχων

42718200-4   Πρέσες σιδερώματος

42718100-3   Μηχανήματα σιδερώματος

32320000-2   Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός

35125300-2   Κάμερες ασφαλείας

37535200-9   Εξοπλισμός παιδικής χαράς

32543000-1   Τηλεφωνικό κέντρο

 

Συνολικός προϋπολογισμός διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στις σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτά (44.758,06 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διαδικασία Ανάθεσης

Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής)

Καταληκτική Ημερομηνία και Ώρα Υποβολής Προσφορών

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Τόπος Διενέργειας

Αθηνάς 2, 10551 Αθήνα (2Ος Όροφος)

Ημερομηνία & Ώρα Διενέργειας

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Ισχύς προσφορών

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Διάρκεια σύμβασης

Σαράντα πέντε (45) μέρες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

206/23-10-2020

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΣΤΟΝ_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.docx

ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙ_ΤΕΥΔ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ΙΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_V_ΣΧΕΔΙΟ_ΣΥΜΒΑΣΗΣ.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ.docx


Εκτύπωση